Všeobecné obchodné podmienky

E-shopu s názvom „COOLBIKE.sk“ prevádzkovanej spoločnosťou PROLOGO, s.r.o.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. so sídlom Profesora Sáru 3A, 974 01 Banská Bystrica, IČO:43 855 334, DIČ: 2022491218, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13978/S.

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2709 9525

Mena: EUR

Telefonický kontakt:   +421 911 051 551

E-mail:                        info@coolbike.sk

WEB:                          www.coolbike.sk

 

je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o., je prevádzkovateľom webu a internetového predaja na webovej stránke www.coolbike.sk

Kamenná predajňa spoločnosti PROLOGO, s.r.o. s názvom COOLBIKE sa nachádza na adrese: Námestie Štefana Moysesa č. 5, 974 01 Banská Bystrica.

Orgánom dozoru, ktorému podnikateľská činnosť podlieha je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Odbor výkonu dozoru

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

I.

Úvodné ustanovenia 

Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú obchodné a reklamačné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.

Obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi na území Slovenskej republiky.

Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu COOLBIKE.sk je udávané výrobcom. Parametre tovaru napr. hmotnosť, farba, rozmery a ďalšie vlastnosti sú udávané výrobcom. Za prípadné nepresnosti sa ospravedlňujeme.

II.

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Potvrdením objednávky na stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho, povinnosťou platby a cenou uvedenou na objednávkovom formulári.

Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je zároveň aj akceptáciou objednávky. Oznámenie o prijatí obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, jeho konečnú cenu, spôsob, podmienky a cena zvoleného tovaru, údaje o predávajúcom a iné potrebné informácie.

V prípade nedoručenia oznámenia o prijatí objednávky do 24 hodín doporučujeme kupujúcemu kontaktovať predávajúceho e-mailom.

Predávajúci informuje kupujúceho o stave spracovania objednávky e-mailovými správami.

Kúpna zmluva kupujúceho je uložená u predávajúceho a v prípade potreby je kupujúcemu na požiadanie k dispozícii

III.

Postup pri objednávaní 

Kupujúci si môže prostredníctvom e-shopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačítko „DO KOŠÍKA“

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.coolbike.sk, pri ktorej je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak kupujúci uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú však vyžiadané a použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je kupujúci o.i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania kupujúceho o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.) Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť PROLOGO, s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému kupujúcemu vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v COOLBIKE.sk identifikovať. Prihlasovacie údaje spoločnosti PROLOGO, s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.coolbike.sk pod menom príslušného kupujúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj vynášku tovaru (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možnosti ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto registrovaná v systéme COOLBIKE, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.coolbike.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

E-shop www.coolbike.sk neumožňuje kupujúcim prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

V prípade, že kupujúci vloží do košíka tovar, ktorý nemá v úmysle záväzne objednať, má kupujúci možnosť tovar z košíka, resp. z objednávky odstrániť a tak svoju chybu opraviť.

III.

Povinnosti predávajúceho 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar:

 • Druhu, kvality, množstva uvedenej v objednávke v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Platný daňový doklad – faktúru v elektronickej forme v sekcii „Tvoje objednávky“.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.

V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke internetového obchodu, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.

IV.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na stránke predajcu.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad predávajúceho bezodkladne kontaktovať a informovať ho o zistených nedostatkoch.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru.

V prípade, ak kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky do 14 dní od objednávky, alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo odbernom mieste do 14 dní od pripravenia na prevzatie, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Kupujúci akceptuje daňový doklad (faktúru) v elektronickej forme.

V.

Cena tovaru – platobné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Zmena cien je vyhradená. Pri objednaní tovaru, platí vždy cena, ktorá bola uvedená v momente vykonania objednávky, je uvedená na objednávkovom formulári aj potvrdení prijatia objednávky.

V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Jednou z možností je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Tatrabanke na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručiteľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukázanou formou.

Dokladom o predaji je elektronická faktúra, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa zvoleného druhu dopravy tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorého cena bola v dôsledku technickej chyby výrazne odlišná od štandardnej predajnej ceny.

V prípade, že kupujúci použije zľavový kupón, suma objednávky po uplatnení kupónu musí byť najmenej 0,99 EUR. Ak kupujúci nevyužije plnú hodnotu zľavového kupónu, môže si vyžiadať nový kupón v hodnote nevyužitej hodnoty pôvodného kupónu.

VI.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny, alebo od prijatia objednávky, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť PROLOGO, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré PROLOGO, s.r.o. nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednávaného tovaru kupujúcemu (zvyčajne okolnosti vyššej moci), v takomto prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny na účet spoločnosti PROLOGO, s.r.o., na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode spoločnosti PROLOGO, s.r.o. a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania kupujúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa PROLOGO, s.r.o. a kupujúci nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2 až 3 pracovných dní, resp. tovar označený na www.coolbike.sk „skladom“, do 14 dní odo dňa pripísania úhrady ceny na účet spoločnosti PROLOGO, s.r.o. alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu v Slovenskej republike, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je cena objednávky nižšia ako 899,- EUR, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho. Balík o váhe do 10 kg – výška prepravného je 5,- EUR, balík nad 10 kg – výška prepravného je 10,- EUR. Ak cena tovaru uvedená v objednávke je najmenej 899,- EUR, spoločnosť PROLOGO, s.r.o. dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však kupujúci aspoň 5 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť PROLOGO, s.r.o. včas vopred neinformovala, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné doručenie bude vykonané na jeho náklady. V prípade, že si kupujúci zvolí spôsob platby dobierkou, predávajúci si za túto službu účtuje poplatok vo výške 2,00 EUR.

Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v kamennej predajni COOLBIKE, bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude s kupujúcim dohodnutý alternatívny postup, pokiaľ s návrhom tohto postupu kupujúci nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu v celom rozsahu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet kupujúceho alebo jeho adresu alebo poštovou poukážkou na adresu.

V prípade doručenia rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou (nad 30 kg) zabezpečuje spoločnosť PROGOLOG, s.r.o.:

 • Dopravu domov s vynáškou zadarmo, ktorá predstavuje bezplatnú vynášku tovaru do bydliska kupujúceho, pod čím sa rozumie zloženie tovaru za prvé uzamykateľné dvere bytu alebo domu kupujúceho,

VII.

Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý vystupuje a na www.coolbike.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov. Takýto kupujúci, vystupuje ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

VIII.

Zrušenie objednávky zo strany spoločnosti PROLOGO, s.r.o.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane spoločnosť PROLOGO, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časti zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti PROLOGO, s.r.o. a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

IX.

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.coolbike.sk kupujúcim, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@coolbike.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár (príloha č. 1 týchto obchodných podmienok). Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PROLOGO, s.r.o., a to osobne v kamennej predajni COOLBIKE alebo zaslaním na adresu kamennej predajne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou PROLOGO, s.r.o., a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti PROLOGO, s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosť tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného za zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je kupujúci povinný predložiť splátkovú zmluvu alebo faktúru a zároveň je povinný preukázať svoju totožnosť.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátenie nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 • Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluvy medzi PROLOGO, s.r.o. a kupujúcim zatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany kupujúceho k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie kupujúcemu prezentované ako darček k tovaru, ktorý kupujúci vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Tento sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý ma formu elektronického obsahu.

X.

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom PROLOGO, s.r.o. a prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre kupujúcich COOLBIKE a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Kupujúci si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v COOLBIKE Pri uplatnení práva na opravu prinesie kupujúci reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti PROLOGO, s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie kupujúci reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do COOLBIKE. Kupujúci a spoločnosť PROLOGO, s.r.o.  sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má kupujúci záujem o takú dohodu, môže ju spoločnosti PROLOGO, s.r.o. navrhnúť e-mailom na adrese info@coolbike.sk alebo telefonicky na +421 911 051 551.

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť osobne v COOLBIKE alebo na e-mailovej adrese info@coolbike.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia. 

XI.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PROLOGO, s.r.o., so sídlom Profesora Sáru 3A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 855 334, DIČ: 2022491218, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky, platného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len General Data Protection Regulation „GDPR“), ako aj ďalších platných právnych predpisov, princípov bezpečnosti, transparentnosti, zruzumiteľnosti a účelnosti pri spracovaných osobných údajov. Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje.

Internetový obchod spoločnosti PROLOGO, s.r.o. s názvom COOLBIKE.sk vyžaduje špecifické osobné údaje a špecifický spôsob ich spracovania:

 • Osobné údaje spracúvame za účelom prevádzky internetového obchodu v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi, v prípade vybavovania reklamácií na účely zákonnej povinnosti spoločnosti PROLOGO, s.r.o.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti PROLOGO, s.r.o.
 • Spoločnosť PROLOGO, s.r.o. spracúva pre účely registrácie a prevádzky e-shopu COOLBIKE.sk nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
 • Pre potvrdenie a prijatie objednávky potrebujeme od Vás kontaktné údaje vo forme e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Na vystavenie daňového dokladu (faktúry) potrebujeme Vaše meno a priezvisko a Vašu adresu. V prípade ak ide o právnickú osobu potrebujeme vaše Obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prevziať tovar. Pri doručení si prosím pripravte doklad totožnosti aby Vás, prípadne osobu preberajúcu zásielku, mohol pracovník kuriérskej služby bez problémov identifikovať.
 • Vaše osobné údaje uchovávame aj po realizácii objednávky pre potreby evidencie objednávok, účtovníctva a riešenia prípadných reklamácií po dobu vyžadovanú zákonom.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s vytvorením elektronického konta na stránke COOLBIKE.sk, pokiaľ takéto konto ešte vytvorené nemá. Toto konto mu uľahčuje evidenciu objednávok, reklamácii. Konto je možné kedykoľvek zrušiť v nastaveniach konta.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám výlučne pre účely potrebné pre vybavenie objednávky, prípadne reklamácie:
  • Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS) - používame pre doručovanie kuriérom v rámci Slovenska. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Kuriér SPS Vás môže kontaktovať telefonicky alebo SMSkou.
  • o Zásielkovňa s. r. o. - používame doručovaní na odberné miesta Zásielkovňa a pri časti zásielok doručovaných mimo Slovenskej republiky. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa (ak ide o doručenie na adresu) a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Spoločnosť Zásielkovňa môže tieto údaje poskytnúť partnerskej firme v krajine, kde je zásielka doručovaná. Odberné miesto Zásielkovne, prípadne kuriér tejto partnerskej firmy Vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom SMS.
  • o Slovenská pošta, a.s. - používame pre doručovanie zásielok s uložením na pošte. Poskytnuté sú meno, priezvisko a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Pošta Vás môže kontaktovať SMS-kou o pripravení objednávky na odber.
  • o Heureka Shopping s.r.o. - používame za účelom analytiky a verejného hodnotenia e-shopov na portáli Heureka. Poskytnutý údaj je v prípade Vášho súhlasu pri objednávke emailová adresa.
  • o FT&A, s.r.o.- naša externá účtovná firma spracováva Vaše údaje pre potreby účtovníctva. Poskytnuté sú meno, priezvisko a adresa, prípadne aj názov a sídlo firmy, IČO, DIČ a IČ DPH.

Spoločnosť PROLOGO s.r.o., nemá prístup k číslu platobnej karty alebo iným platobným údajom, ktoré zákazník zadá na stránkach platobných portálov pri platbe za objednávku. COOLBIKE shop automaticky obdrží a verifikuje uskutočnenie platby, ale v tomto procese nie sú prenášané žiadne osobné ani citlivé údaje.

XII.

Riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@coolbike.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS).

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

XIII.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.coolbike.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01. 12. 2020 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

Práva vznikajúce kupujúcemu z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti PROLOGO, s.r.o., ktorý je dostupný na www.coolbike.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

Znenie a účinnosť od: 2. 1. 2022