Obchodné podmienky

Užitočné informácie pri kúpe tovaru

1. Tovar je možné vyberať buď prehliadaním katalógu alebo použitím fulltextového vyhľadávania.

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje podľa registračného formulára:

  • ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a prípadne i email
  • ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

3. Detaily objednávky a dodania tovaru až k Vám v prípade potreby dohodneme s Vami telefonicky. Budeme Vás kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke najneskôr druhý pracovný deň.

4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 10.00-17.00. Ak je to možné a nutné dohodneme sa a určíme približný čas dodania.

Ak si pri objednávke s osobným odberom vyberiete tovar, ktorý má dostupnosť „Skladom“ (tento tovar je okamžite dostupný na predajni), je nutné si ho vyzdvihnúť do 48 hodín od objednania. Pokiaľ potrebujete dobu predĺžiť, je nutne kontaktovať predajňu telefonicky alebo e-mailom, kedy predajca upresní za akých podmienok môže byť rezervácia tovaru predĺžená. Ak si tovar nevyzdvihnete do 48 hodín od objednania, tovar bude uvoľnený na ďalší predaj.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci s tovarom alebo poštou najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

7. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu Coolbike, Nám. Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica, 97401. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

8. Cena je vždy potvrdená v okamihu potvrdenia objednávky.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

10. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

11. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12. Ďalšie záväzky predávajúceho

Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. Spolu s tovarom zákazníkovi doručíme i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

13. Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

14. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2009 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

15. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici Pre Banskobystrický kraj ,Dolná 46 Banská Bystrica.

Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje tak, ako to stanovuje Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. Údaje, ktoré získame o Vás v súvislosti s používaním nášho e-shopu.

Ak máte u nás vytvorený účet, zadali ste pri jeho vytvorení emailovú adresu a heslo. Tieto údaje slúžia na prístup k Vášmu účtu v našom obchode a preto Vás prosíme, aby ste uvedené údaje bezpečne uchovali a neposkytovali ich nikomu, ani nám. Za prípadné zneužitie Vašich prihlasovacích údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka. Slúžia k realizácii a prevedeniu nevyhnutných bankových operácií a započítaniu Vašej platby za nakúpený tovar za účelom správnej dodávky tovaru a na komunikáciu s Vami.

Váš súhlas

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.